Akti

Nazad Statut Poslovnik vijeća Odluka o ustrojstvu JUO

bullet Odluka o osnivanju savjeta potrošača
bullet Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta
bullet Izmjena programa kapitalnih ulaganja
bullet Program pomoći socijalno ugroženim osobama
bullet Rješanje o promjeni naziva naselja
bullet Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten
bullet Odluka o izvršenju proračuna općine
bullet Program javnih potreba u športu Općine Primošten
bullet Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture
bullet Program kapitanih ulaganja na području Općine Primošten
bullet Odluka o razdvajanju naselja Primošten burnji
bullet Program održavanja komunalne infrastrukture
bullet Proračun Općine Primošten za 2006. godinu

 
Na temelju članka 23. točka 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  broj, 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26703,-pročišćen tekst,82/04,110/04,178/04) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 2.sjednice održanoj dana 8.srpnja 2005.godine
donosi
 
  ODLUKU  O KOMUNALNOJ  NAKNADI
 
 I UVODNE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Ovom odlukom   propisuju se elementi za naplaćivanje komunalne naknade na području Općine Primošten:
a)      Naselje u Općini Primošten u kojima se naplaćuje komunalna naknada
b)      Područje zona u Općini Primošten
c)      Koeficijent zona (Kz) za pojedine zone
d)      Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti
e)      Nekretnine važne za Općinu Primošten koje se u potpunosti ili djelomično oslobođene od plaćanja komunalne naknade
f)        Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 
II TEMELJNE  ODREDBE
 
a)      Naselja u Općini Primošten u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 
Članak 2.
 
Komunalna naknada naplaćuje se u sljedećim naseljima na području Općine Primošten:
Primošten, Krčulj, Bilini, Bilo, Bratski Dolac, Široke, Prhovo, Kalina, Krč-Dolac, Kruševo, Ložnice Milišine, Podgreben, Stavor, Supljak, Tribežić, Vadalj, Vezac, Draga.
 
      b)    Područje zona u  Općini Primoštenu
 
Članak 3.
 
U Općini Primošten određene su ukupno dvije zone naplaćivanja komunalne naknade i to:
 
1. prvo zona
2. druga zona
 
Članka 4.
 
U smislu članka 3. ove odluke:
 
1.prva zona obuhvaća naselja i dijelove naselja u Primoštenu
2.druga zona obuhvaća sva ostala naselja u Općini Primošten
 
c)      koeficijent zona (Kz) za pojedine namjene
 
Članak 5.
 
Koeficijent zone su:
-za prvu zonu :1,00 kuna
-za drugu zonu :0,80 kuna
 
d) Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 
Članak 6.
 
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu  obavljanja poslovne djelatnosti ,koeficijent namjene se određuje kako slijedi:
 
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište  koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene se određuje kako slijedi:
 
a)      za poslovni prostor  i građevinsko zemljište koje služi za proizvodnu djelatnost
 
1.prerađivačka industrija –proizvodnja hrane i pića, bloketare, pekare, kamenolomi     5,00
2.opskrba električnom energijom i vodom    3,8
3.građevinarstvo,poljoprivreda, lov, šumarstvo, ribarstvo obrtnici (kovači, automehaničari, postolari)  3,8
 
b)      za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti
 
1.trgovina,restorani,cafe barovi, banke, turistički uredi, i iznajmljivanje poslovnih usluga  10
2.hoteli,moteli 5,60
3.kampovi 5,00
4.automehaničari,bravari,radionice 7,50
5.lučka djelatnost 5,60
6.pošte i telekomunikacije  10,00
7.centar omladine  5,00
8.liječničke ordinacije   10,00
9.privremeno,otkazani poslovni prostori više od 6 mjeseci koeficijent namijeni umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor
c)za hotele ,apartmanska naselja  i kampove  visine godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodnih godina
 
d) za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti  koeficijent namjene se određuje  u visini od 10% koeficijenata namjene koji je određen za poslovni prostor kojemu  građevno zemljište služi u obavljanju poslovne djelatnosti
 
 Članak 7.
 
Utvrđuje se da sukladno članku 27.stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu  koeficijent namjene iznosi:
 
1.stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00
2.garažni prostor 1,00
3.nizgrađeno građevinsko zemljište 0,05
 
e)      nekretnine važne za Općinu Primošten koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
 
Članak 8.
 
Pored nekretnina iz članka 22. točka 6. stavak 1. do 7.Zakona o komunalnom gospodarstvu zbog važnosti za Općinu Primošten u potpunosti se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade.
 
 
 
f)       Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima  može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 
Članak 9.
 
Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, ,privremeno će se osloboditi od plaćanja komunalne naknade  ako su korisnici socijalne skrbi (što dokazuju posebnom ispravom).
 
III ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 10.
 
O vrijednosti boda sukladno članku 25. točka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu odluku donosi Općinsko vijeće.
 
Članka 11.
 
Stupanjem na snagu ove odluke  prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi objavljene  u (Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije broj 6/00, 8/00,2/01,13/02).
 
 Članak 12.
 
Ova odluka stupa na snagu 1.siječnja 2006. godine i objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
 
 
Klasa:363-05/05-01/02
Ur. broj: 2182/05-01/05-01
Primošten, 8.srpnja 2005.godine
 
                                    OPĆINSKO VIJEĆE
                                    OPĆINE PRIMOŠTEN             PREDSJEDNIK
                                                                                                 Vinko Bolanča v.r.

Na temelju članka 22. stavak 4 Zakona o zaštiti potrošača (« Narodne novine « broj 96/03 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj samoupravi ( « Narodne novine « broj 33/01 i 60/01 ) i članka 41. Statuta Općine Primošten ( «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije « broj 19701 ), Općinsko vijeće Općine Primošten na 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donosi:

 
ODLUKA
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Općinskog poglavarstva Općine Primošten
 
 
I.                   OSNIVANJE I POLOŽAJ SAVJETA
 
1.        Osniva se Savjet potrošača javnih usluga Općinskog poglavarstva Općine Primošten ( u daljnjem tekstu : Savjet )
Savjet ima položaj stalnog radnog tijela Općinskog poglavarstva Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: Općinsko poglavarstvo ).
 
II.                ZADACI SAVJETA
 
2. Zadatak Savjeta je da razmatra prijedloge akata Općinskog poglavarstva s kojima se uređuju pojedina prava i obveze potrošača javnih-komunalnih usluga u nadležnosti Općinskog poglavarstva, u smislu članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine « broj 26/03- pročišćeni tekst ), tj. prijedloge akata o suglasnosti na cijene komunalnih usluga, te da o tim aktima daje prethodno mišljenje Općinskom poglavarstvu.
 
3. Jedinstveni upravni odjel  Općine Primošten dužan je prije podnošenja prijedloga akta Općinskom poglavarstvu, zatražiti prethodno mišljenje Savjeta.
       Ako se Savjet u roku od 8 dana ne izjasni o  prijedlogu akata, smatrat će s da nema primjedaba.
 
III.                SASTAV SAVJETA
4. Savjet ima predsjednika i 2 člana.
   Predsjednik  Savjeta saziva sjednice, predsjedava sjednicama i potpisuje      mišljenja Savjeta.
 
 
IV.              NAČIN PREDLAGANJA I IMENOVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA
 
5. Imenovanje članova Savjeta predlaže Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.
6. Radi utvrđenja prijedloga iz točke 5. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel objavom u « Šibenskom listu « i na oglasnoj ploči Općine Primošten poziva udruge potrošača koje djeluju na području Općine Primošten, da istaknu svoje
 
 
kandidate  za članove Savjeta, te članove Savjeta predlaže iz reda kandidata koje su istakle udruge potrošača, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti udruge potrošača.
 
7. Po prijemu prijedloga u smislu točke 6. ove Odluke , članove Savjeta imenuje Općinsko poglavarstvo.
 
8. Predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta iz reda svojih članova.
 
9. Mandat predsjednika i članova Savjeta traje četiri godine , a mogu se razriješiti i prije isteka mandata, ako Općinsko  poglavarstvo  ocijeni da za to postoje odgovarajući razlozi.
 
V.                 OBJAVLJIVANJE STRUČNO-ADMINISTRATIVNIH POSLOVA ZA SAVJET
 
10. Stručno administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel .
 
VI.              OBJAVA ODLUKE
 
11. Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije  «.
 
Klasa: 023-05/05-01/04
Ur. broj: 2182/02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca 2005. godine
  OPĆINSKO  VIJEĆE
  OPĆINE PRIMOŠTEN                          PREDSJEDNIK
                                                                      Vinko Bolanča v.r.
 

Na temelju članka 22. točka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( « Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije broj 19/01 ) Općinsko Vijeće   Općine Primošten na  4.sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine , donosi:
 
 
  IZMJENU  PROGRAMA
kapitalnih ulaganja za područje Općine Primošten
za  2005. godinu
 
Članak 1.
 
 
Programom kapitalnih ulaganja utvrđuje  se  prioritet izgradnje predviđenim sredstvima i izvorima financiranja , te procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja.
 
I. Program građenja javnih površina   , nerazvrstanih cesta i javne rasvjete
 
Članak 2.
 
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine ,nerazvrstane ceste, javnu    rasvjetu, vodovodne i kanalizacijske mreže financira se iz :
-         komunalnog doprinosa i naknade
-         naknade za korištenje javnih površina
-         sufinanciranje i pomoći drugih subjekata
-         prodaja nefinancijske imovine ( zemljište  )
-         boravišne pristojbe
-         drugih izvora utvrđenih posebnim propisima
 
Članak 3.
 
Predviđeni izvori sredstava za ostvarivanje Programa su:
                              -     komunalni doprinosi i naknada                      864.372 kn
                              -     sufinanciranje                                                1,410.000 kn.
                              -     prodaja zemljišta                                              300.000 kn.
                              -     prenesen sredstva iz ranije godine                 1,130.268 kn.
                              -     kap- pomoći iz proračuna                                  250.000 kn.
                              -     donacije                                                               11.900 kn.
                              -     ostali prihodi                                                        10.960 kn.
                              -     zakup javnih površina                                     1,120.000 kn.
                              -     kap. pomoći od ostalih (TZ )                              550.000 kn.
                              -     koncesije                                                             595.000 kn.
                              -     eksploatacija mineralnih sirovina                         30.000 kn.
                              -     zajam                                                                1,500.000 kn.
 
                                     U K U P N O                                                   7,772.500 kn.
                                    --------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                        
 
 
 
Članak 4.
 
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i  investicijsko održavanje sljedećih projekata s procjenom troškova:
 
1.      Izgradnja i proširenje mjesne mreže javne rasvjete
-         JR Bilini, Tepli bok
-         rekonstrukcija JR Kalina, Riva
 
            Procjena troškova:    600.000 kn.
 
            2.Ulaganje u vodovodnu mrežu(nosilac projekta i suinvestitor « Bucavac « Primošten)
           
            Procjena troškova:    2,750.000 kn.
 
3.       Asfaltiranje ceste u Širokama
 
            Procjena  troškova:    150.000 kn.
 
4.      Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih i protupožarnih puteva
 
Procjena troškova:   1,900.000 kn.
 
5.      Otkup zemljišta
 
Procjena troškova: 200.000 kn.
 
6.      Projekt za uređenje parka u centru Primoštena
 
            Procjena troškova: 22.500 kn.
 
7.      Uređenje ulaza u Primošten ( nosilac projekta i suinvestitor « Bucavac « Primošten)
 
Procjena troškova: 2,150.000 kn.
 
  
Članak 5.
 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da svaka tri mjeseca podnosi
izvješće Općinskom  vijeću o realizaciji Programa.
 
Članak 6.
 
Ukoliko građani pojedinih ulica pismeno zatraže da se u njihovoj ulici izvrše radovi ( asfaltiranje , izgradnja javne rasvjete  i sl. )  prići će se realizaciji tih zahtjeva ako građani tih ulica financijski  pokriju minimalno 50 % vrijednosti te investicije.
 
                                                        
 
Prethodni stavak primijenit će se kod izgradnje infrastrukture koja nije predviđena ovim programom, a tehničke mogućnosti izgradnje postoje.
 
Članak 7.
 
Sukladno prihodovnim sredstvima , konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe  projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tijekom razdoblja za koji je donijet.
 
Članak 8..
 
Ukoliko se predloženi Program ne realizira u godini za koji je predviđen ima prioritet izgradnje u sljedećoj godini.
 
Članak 9.
 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja   , objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.
 
 
Klasa: 363-05/05-01 /04
Ur.broj: 2182/02-01-05-04
Primošten,15. prosinca  2005. godine
 
                                                 
                                           OPĆINSKO VIJEĆE
                                         OPĆINE  PRIMOŠTEN                   PREDSJEDNIK
                                                                                                      Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

 Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije  broj 19/01 ) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donosi:

 

RJEŠENJE

O PROMJENI NAZIVA NASELJA PRIMOŠTEN BURNJI

 
1.      Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je odluku  o razdvajanju naselja Primošten Burnji na naselja: Prhovo, Bilini, Furčićevi, Juritini, Podgreben, Gašperov,  Šermudovi,
Supljak, Draga, Kalina, Huljevi, Gracini, Tribešić, Bilo,  Krčulj   i Dolac..
 
2.      Naziv naselja Primošten Burnji briše se te ga zamjenjuju nazivi naselja : Prhovo, Bilini, Furčićevi, Juritini, Podgreben, Gašperov , Šermudovi, Supljak, Draga, Kalina, Huljevi, Gracini, Tribešić, Bilo,  Krčulj i Dolac.
 
3.      Ovo rješenje objavit će se u « Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije «
 
 
 
Klasa: 015-02/05-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca 2005. godine
 
 
                                           OPĆINSKO VIJEĆE
                                          OPĆINE PRIMOŠTEN                PREDSJEDNIK
                                                                                                   Vinko Bolanča v.r.
 
Dostaviti:
1.      Ured za katastar
2.      Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
3.      Policijska uprava Šibensko-kninske županije
4.      Arhiva – ovdje.-
vrh stranice

Na  temelju čl. 6. Zakona o proračunu ( « Narodne novine « broj 96/03 ) i čl. 27. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije» broj 19/01 ) , Općinsko vijeće  na svojoj 4. sjednici dana 15. prosinca  2005. godine, donosi:
 
 
ODLUKA
o   izvršenju  Proračuna  Općine  Primošten za 2006. godinu
 
I   OPĆE  ODREDBE
 
Članak 1.
 
                 Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Primošten za 2006.
godinu ( u daljnjem tekstu   : Proračun ) , upravljanje prihodima i izdacima , te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
 
II    STRUKTURA  PRORAČUNA
 
Članak 2.
 
1. Opći  dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju svi prihodi po
izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama  rashoda, račun    financiranja  zaduživanja u kojem se iskazuju primitci od financijske imovine i izdacima za financijsku  imovinu.
U Računu prihoda i rashoda iskazuje se porezni i neporezni prihodi i prihodi od potpora                                                   rashodi utvrđeni za financiranje tekućih i kapitalnih javnih potreba na   općinskoj  razini.
2. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima i         korisnicima kojima se sredstva osiguravaju iz Proračuna.
 
III    IZVRŠAVANJE  PRORAČUNA
 
Članak 3.
 
Sredstva proračuna osiguravaju  se proračunskim korisnicima koji su  u posebnom  dijelu Proračuna određeni za nositelja sredstava po pojedinačnim pozicijama.
        Korisnici smiju proračunska sredstava koristiti samo do visine utvrđene Posebnom dijelu
        Proračuna i za namjene koje su određene Proračunom.
 
Članak  4.
 
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima. Ukoliko se prihodi Proračuna ne  ostvaruju planiranom  dinamikom , prednost u izvršavanju obveza  imati će sredstva za redovnu djelatnost upravnih tijela i službi općinske uprave .
 
                                                          
 
 
 
Članak 5.
 
Sredstva  raspoređena  Posebnim dijelom Proračuna, namijenjena za programe i  projekte, za tekuće donacije  te  potpore, raspoređuje se  programskim krajnjim  korisnicima. 
 Financijski planovi svih korisnika proračuna  sastavni su dio Proračuna Općine  Primošten. Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u   posebnom dijelu proračuna.
 
Članak 6.
 
Preuzimanje investicijskih obveza te postupak kod nabave roba i usluga , te ustupanje radova provodit će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ( « Narodne novine» broj 117/01 ) kao i programskom  raspodjelom iz čl. 5. ove  odluke.
 
Članak 7.
 
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika utvrđivati će se u skladu s odlukama Općinsko Vijeća , Načelnika zakonskim i općima aktima.
 Materijalna prava i naknade troškova zaposlenih,  za korištenje godišnjih odmora ,otpremnine, slučaj  smrti u obitelji , naknade za dužna bolovanja, putnih troškova i ostalih prava   , isplaćivati će se u skladu s propisima i planiranim sredstvima  proračuna.
 
Članak 8.
 
Svaki  prihod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom sr dokazuje obveza plaćanja. Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze.
 
Članak 9.
Općina se može zadužiti samo dugoročno za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Općinsko Vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
 
Članak 10.
 
Ukupna godišnja obveza zaduživanja Proračuna općine može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda prethodne godine.
U ovaj iznos uključuje se iznos anuiteta po kreditima, te neplaćene  obveze iz prethodnih godina.
Članak 11.
 
Načelnik  Općine   odgovoran je za planiranje  i  izvršenje sredstava Proračuna .
 
 
Članak 12.
 
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz Posebnog dijela Proračuna reguliraju se izmjenama i dopunama proračuna., odnosno  njegovim uravnoteženjem a podnose se  Općinskom Vijeću na donošenje.
 
 
 
Preraspodjela izdataka unutar razdjela , na razini  pozicije ne može biti veća od 5% na   teret sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
   
Članak 13.
 
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2006. godine .
Financijske  obveze  koje ne  budu  podmirene do 31.  prosinca 2006. godine podmirit će se iz proračuna naredne fiskalne godine.
 
IV    ZAKLJUČNA  ODREDBA
 
Članak 14.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom vjesniku  Šibensko – kninske  županije « , a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.
 
 
Klasa: 400-05/05-01/04
Ur. broj: 2182/02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca  2005. godine
 
                                                   OPĆINSKO VJEĆE
                                                   OPĆINE  PRIMOŠTEN                      PREDSJEDNIK
                                                                                                                   Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

 
Na temelju čl. 21. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i čl. 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije broj 19/01 ) Općinsko Vijeće, na 4. sjednici održanoj dana15. prosinca 2005. godine  donosi:
 
 
IZMJENU  PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2005. godini
 
Članak 1.
 
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2005.godini na području Općine Primošten. za komunalne djelatnosti:
 
-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
-         održavanje javnih površina,
-         održavanje nerazvrstanih cesta,
-         održavanje groblja,
-         javna rasvjeta.
 
Članak 2.
 
Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanje s procjenom pojedinih troškova te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa.
 
Članak 3.
 
1.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje  javnih površina obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena i obuhvaća :
 
-         čišćenje i pranje javnih površina
-         čišćenje javnih zelenih površina
-         odvoz i odlaganje komunalnog otpada
 
2.Održavanje javnih površina obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena i obuhvaća :
-  održavanje javnih  zelenih površina, uređenje travnjaka, cvjetnih ploha,   drveća, košenje, trave, sadnja i zalijevanje,
-održavanje pješačke zone, parkova i javnih prometnih površina osim javnih cesta
 
3.Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi  i koje su pristupačne većem broju korisnika a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa za područje Općine Primošten.
Obuhvaća popravak asfaltnih kolnika i zemljanih puteva kao i postavljanje prometnih znakova.
Ove poslove obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena uz druge izvođače, dobavljače tucanika, jalovine, asfalta i prometnih znakova.
 
4.Održavanje groblja  obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena.Pod održavanjem groblja podrazumijeva se uklanjanje izraslog korova i podrezivanje grmlja, uklanjanje raznih otpadaka , osušenog cvijeća i vijenaca te njihovo spaljivanje.
 
5.Javna rasvjeta podrazumijeva upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naseljena područja, te trošak električne energije.
Poslove iz gornjeg stavka obavljat će poduzeće « Marcez « iz Rogoznice s kojim je u 2004. godini sklopljen ugovor – koncesija za održavanje javne rasvjete na 5 godina.
 
Članak 4.
 
Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje poslova   iz čl. 3. ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Primošten za 2005. godinu, a izvori su komunalna naknada i
boravišna pristojba i to kako slijedi:
 
-              održavanje čistoće javnih površina           150.000 kn.
-              održavanje javnih površina                        100.000 kn.
-              održavanje nerazvrstanih cesta                  158.950 kn.
-              održavanje groblja                                       30.000 kn.
-              javna rasvjeta                                          1,100.000 kn.
-              održavanje poljskih puteva                        100.000 kn.
UKUPNO:                                              1,638.950 kn.
 
Članak 5.
 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja , a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005.
godine . Program će biti objavljen u «Službenom vjesniku šibensko – kninske  županije «
 
 
Klasa: 363-05/ 05 -01/04
Ur. broj: 2182/ 02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca 2005.    
 
                                              OPĆINSKO VIJEĆE
                                             OPĆINE PRIMOŠTEN                            PREDSJEDNIK
                                                                                                                  Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije  broj 19/01 ) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donosi:
 
 
 
ODLUKA
O RAZDVAJANJU NASELJA PRIMOŠTEN BURNJI
                  
                                      
 
 
1.      Naselje Primošten Burnji razdvaja se na sljedeća naselja: Prhovo, Bilini, Furčićevi, Juritini, Podgreben, Gašperov ,  Šermudovi, Supljak, Draga, Kalina, Huljevi, Gracini, Tribešić, Bilo,  Krčulj i Dolac.
 
2.      Ovo rješenje objavit će se u « Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije «
 
 
 
Klasa: 015-02/05-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca 2005. godine
 
 
                                           OPĆINSKO VIJEĆE
                                          OPĆINE PRIMOŠTEN                PREDSJEDNIK
                                                                                                   Vinko Bolanča v.r.
 
Dostaviti:
1.      Ured za katastar
2.      Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
3.      Policijska uprava Šibensko-kninske županije
4.      Arhiva – ovdje.-
vrh stranice

Na  temelju  članka 8. i 35. točka1.  Zakona o lokalnoj  i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
 («Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 ), kao i članka 33.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (« Narodne novine « broj 129/05),
Općinsko vijeće  Općine Primošten , na 4. sjednici , od 15. prosinca 2005. godine, donosi:

 

 STATUTARNA ODLUKA

O IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  STATUTA

Općine Primošten

 

Članak 1.

 

U  Statutu  Općine Primošten ( « Službeni  vjesnik  šibensko-kninske županije « broj  19/01) u točki  III. Samoupravni djelokrug  Općine,  u članku 6. stavak 1. iza podstavka k)  dodaje se novi podstavak l.) koji glasi:

« l.)  promet na svom području «,

 

Članak 2.

 

U točki VI. Ustrojstvo, ovlasti i način rada  tijela općine u članku 22.  u stavku 5. riječ: « daljnjem « briše se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

« Nakon proteka rokova iz stavka 4. i 5. ovoga članka  sjednicu može sazvati , na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave .»

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

 

Članak 3.

 

U članku 34. u stavku 2. iza riječi: « biraju « dodaju se riječi « « većinom glasova svih članova općinskog vijeća « te se stavlja točka   a  riječi « na prijedlog načelnika « brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 37. u stavku 1. iza riječi.« obavijestiti «  dodaju se riječi: « predstojnika državne uprave u županiji te «

 

Članak 5.

 

U članku 39. u stavku 2. iza riječi: « poglavarstvo « dodaje se zarez i riječi: « uključujući predsjednika i njegove zamjenike «

U stavku 4. iza riječi: « zamjenici « brišu se riječi: « članovi poglavarstva «  i dodaju riječi: « po položaju su zamjenici predsjednika poglavarstva «.

 

Članak 6.

 

U članku 40.u stavku 1. iza riječi: « vijeće « brišu se riječi:« u pravilu iz reda svojih članova».

Dodaje se novi stavak 2. ovoga članka  koji glasi:

« Pročelnici upravnih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave mogu biti birani za članove poglavarstva .»

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 7.

 

Članak 44.stavak 1. mijenja se i glasi:

« Općinsko vijeće može općinskom načelniku , njegovom zamjeniku, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran. «

Iza  stavka 1.briše se dosadašnji stavak 2. i dodaje novi stavak 2. koji glasi:

« Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova predstavničkog  tijela.»

Iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi:

« O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja. «

Iza stavka 3. dodaje se dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4.

 

.Članak 8.

 

U članku 45. iza stavka 5 dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

« Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju poglavarstvu «.

Iza novog stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

« Ako općinsko vijeće povodom prijedloga načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje poglavarstvu, time se ne smatra da je poglavarstvu iskazano nepovjerenje.»

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

 

Članak 10.

 

Stupanjem na snagu ove Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten prestaju važiti naprijed pobrojane  odredbe Statuta Općine Primošten ( « Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije « broj 19/01 ) te ih zamjenjuju odredbe  usaglašene s propisima RH na naprijed navedeni način.  

 

Članak 11.

 

Odbor za statutarna pitanja izdat će i objaviti pročišćeni tekst Statuta Općine Primošten.

 

Članak 14.

 

Ova Statutarna  odluka o izmjenama i i dopunama Statuta Općine Primošten stupa na snagu osmog dana od objave u « Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije «

 

Klasa: 012-03/05-01/04

Ur.broj: 2182/02-01-05-04

Primošten, 15. prosinca  2005. godine

 

                                             

                                             OPĆINSKO VIJEĆE

                                             OPĆINE PRIMOŠTEN                    PREDSJEDNIK

                                                                                                          Vinko Bolanča v.r.

vrh stranice

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 73/97, 27/01,59/01, 82/01 i 103/03 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije broj 19/01 ), Općinsko vijeće Općine Primošten na  4. sjednici održanoj dana15.  prosinca 2005. godine donosi:
 
 
P R O G R A M
pomoći socijalno ugroženim osobama na području
Općine Primošten za 2006.godinu
 
 
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike , Općina Primošten je rebalansom Proračuna za 2006. godinu osigurao financijska sredstva u ukupnom iznosu od 20.00,00 kn.
 
Ovim Programom u okviru osiguranih sredstava u Proračunu Općine Primošten za 2006. godinu utvrđuju se oblici pomoći, način financiranja te uvjeti i način njihova ostvarivanja.
 
1.      Oblici pomoći
              
-          Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja  odnose se na troškove koji se plaćaju u vezi sa stanovanjem. Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi oslobođeni su obveze plaćanja komunalne naknade korisnici socijalne skrbi prema potvrdi tj. iskaznici primatelja naknade za socijalnu skrb.
 
Pomoć za podmirenje troškova el. energije i vode odobrit će se prema pojedinačnim zahtjevima.
 
Pravo za pomoć iz stavke 2. nema samac ili obitelj ako samac ili obitelj ima u vlasništvu ili suvlasništvu ili na korištenju kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.
 
Iznos: 3.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2006. godine
 
-          Jednokratne pomoći obiteljima
 
U svrhu pružanja jednokratnih pomoći ugroženijim pojedincima ili obiteljima u slučaju bolesti i drugih neplaniranih okolnosti oz Proračuna Općine Primošten dodijelit će se sredstva za podmirenje troškova lijekova i liječenja. Sredstava će dodijeliti Općinsko poglavarstvo temeljem pristiglih pismenih zamolbi cijeneći opravdanost svakog slučaja pojedinačno.
 
Iznos: 5.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2006. godine
 
-          Naknada neophodnih pogrebnih troškova
 
Za ukop osoba koje nemaju zakonskog ili ugovornog uzdržavanja, koje nisu korisnici prava na pomoć za uzdržavanje ili nekog drugog prava iz socijalne skrbi, a za koje se ne mogu  osigurati sredstva na drugi način u Općinskom proračunu će se osigurati sredstva. Ovu naknadu odobravat će Općinsko poglavarstvo prema pojedinačnim zahtjevima.
 
Iznos: 5.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2006. godine
 
-          Pomoć u nabavci drva za ogrjev
 
Za osobe i kućanstva koja nemaju primanja  , a koji nisu korisnici za pomoć za uzdržavanje ili nekog drugog prava iz socijalne skrbi, bolesne i nemoćne, u Općinskom proračunu se osiguravaju sredstva za nabavku drva za ogrjev a prema pojedinačnim zahtjevima.
 
Iznos: 7.000,00 kn.
 
2.      Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se isključivo osobama koje imaju prebivalište na području Općine Primošten. Pojedinačna prava podliježu redovitim  preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koje su ostvarena.
3.      Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. siječnja 2006. godine, a objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije.
 
 
Klasa: 550-01/05-01/01
Ur.broj. 2182/05-01/0501
Primošten, 15.  prosinca 2005. godine
 
 
                                                    OPĆINSKO VIJEĆE
                                                  OPĆINE  PRIMOŠTEN                  PREDSJEDNIK
                                                                                                             Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javni potreba u kulturi (« Narodne novine « broj 47/90 i 27/93 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije « broj 19/01), Općinsko vijeće Općine Primošten na 4. sjednici održanoj dana 15.prosinca 2005. godine donosi:
 
 
P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2006. godini
 
 
1.   Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi Općine Primošten u 2006.    godini i   sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Primošten za 2006. godinu u ukupnoj visini  od  238.000,00 kn.
 
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se  svi oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti  koje pridonose razvitku i unapređenju  kulturnog života općine.
 
2. Javne potrebe u kulturi za  koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Primošten u 2006. godini su:
 
3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Primošten  u 2006. godini , financirat će se :
 
-    Narodna knjižnica i čitaonica « Dr. Ante Starčević 1912. « Primošten, za nabavke   knjiga i ostale rashode poslovanja                              128.000,00 kn
 
-   Puhački orkestar Primošten za redovan rad i druge rashode ( kapelnik, gostovanja i sl.                                                                           80.000,00 kn.
 
-       Kulturne akcije i manifestacije u sklopu Primoštenskog kulturnog Ljeta (promidžba, gostovanja raznih KUD-a, izložbe i sl. )                    30.000,00 kn.
 
 
4. Sredstva za izdatke iz točke 3. prenosit će se na žiro račun korisnika ovisno o prilivu sredstava na žiro račun Općine Primošten.
 
5.Ovaj Program stupa na snagu danom  donošenja , objavit će se u Službenom vjesniku  Šibensko – kninske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.
 
 
Klasa:310-01/05-01/01
Ur.broj:2182/02-01-05-01
Primošten, 15.prosinca 2005. godine
                                                                 OPĆINSKO  VIJEĆE
                                                                 OPĆINE PRIMOŠTEN           PREDSJEDNIK
                                                                                                                    Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

Na temelju članka 37. i 39. Zakona o športu (« Narodne novine » broj 111/97 i 13/98 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten, Općinsko vijeće Općine Primošten na 4.sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donosi:
 
 
PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Primošten u 2006. godine
 
 
1.      Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u Općini Primošten za 2006.godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Primošten za 2006. godinu u ukupnoj visini  120.000,00 kuna.
 
2.      Javne potrebe u području športa za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine   Primošten za 2006. godinu su:
-         poticanje i promicanje športa
-         djelovanje športskih udruga
-         treniranje, organizacija i provođenje natjecanja
-         športsko- rekreativna aktivnost građana
 
3.      Sukladno točki 2. sredstvima iz Proračuna Općine Primošten u 2006. godini financirat  će se sljedeći programi:
 
-         djelovanje općinskih športskih udruga-klubova
 
Košarkaški klub Primošten                 20 000,00 kn.
Vaterpolo klub Primošten                   15.000,00 kn.
Jedriličarski klub Primošten               10.000,00 kn.
Odbojka na pijesku                               5.000,00 kn
Ostali klubovi                                      55.000,00 kn.
-         za ostale športske aktivnosti (turniri i sl.)15.000,00 kn
 
.
4.      Sredstva  za  izdatke iz  točke 3. prenosit će se na žiro račun korisnika  ovisno o  potrebama i zahtjevima korisnika.
 
5.      Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko - kninske  županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.
 
 
 
 
Klasa: 620-01/05-01/01
Ur. broj: 2182/02-02-05-01
Primošten, 15. prosinca 2005. godine
 
                                                   OPĆINSKO VIJEĆE
                                                   OPĆINE PRIMOŠTEN                 PREDSJEDNIK
                                                                                                            Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

Na temelju članka 22. točka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( « Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije broj 19/01 ) Općinsko vijeće  Općine Primošten na  4.sjednici održanoj dana 15. prosinca  2005. godine , donosi:
 

PROGRAM

kapitalnih ulaganja za područje Općine Primošten
za  2006. godinu

 

Članak 1.
 
 
Programom kapitalnih ulaganja utvrđuje  se  prioritet izgradnje predviđenim sredstvima i izvorima financiranja , te procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja.
 
I. Program građenja javnih površina   , nerazvrstanih cesta i javne rasvjete
 
Članak 2.
 
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine ,nerazvrstane ceste, javnu    rasvjetu, vodovodne i kanalizacijske mreže financira se iz :
-         komunalnog doprinosa i naknade
-         naknade za korištenje javnih površina
-         sufinanciranje i pomoći drugih subjekata
-         prodaja nefinancijske imovine ( zemljište  )
-         boravišne pristojbe
-         drugih izvora utvrđenih posebnim propisima
 
Članak 3.
 
Predviđeni izvori sredstava za ostvarivanje Programa su:
                              -     komunalni doprinosi i naknada                      620.000 kn
                              -     sufinanciranje                                                 420.000 kn.
                              -     prodaja zemljišta                                             250.000 kn.
                              -     prenesen sredstva iz ranije godine                1,000.000 kn.
                              -     kap- pomoći iz proračuna                                 300.000 kn.
                              -     donacije                                                              20.000 kn.
                              -     porezni  prihodi                                                730.000 kn.
                              -     zakup javnih površina                                    1,200.000 kn.
                              -     kap. pomoći od ostalih (TZ )                             500.000 kn.
                              -     koncesije                                                            700.000 kn.
                              -     eksploatacija mineralnih sirovina                        60.000 kn.
                              -     boravišna pristojba                                            500.000 kn.
 
                                     U K U P N O                                                  6,300.000  kn.
                                    --------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                        
 
 
 
Članak 4.
 
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i  investicijsko održavanje sljedećih projekata s procjenom troškova:
 
Izgradnja i proširenje mjesne mreže javne rasvjete
 
            Procjena troškova:    300.000 kn.
 
            2.Ulaganje u vodovodnu mrežu(nosilac projekta i suinvestitor « Bucavac « Primošten)
           
            Procjena troškova:    1,450.000 kn.
 
3.       Asfaltiranje ceste
 
            Procjena  troškova:    200.000 kn.
 
4.      Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih i protupožarnih puteva
 
Procjena troškova:   300.000 kn.
 
5.      Otkup zemljišta
 
Procjena troškova: 250.000 kn.
 
6.      Rekonstrukcija i uređenje centralnog parka ( nosilac projekta i suinvestitor « Bucavac « Primošten )
 
            Procjena troškova: 1,300.000  kn.
 
7.      Uređenje ulaza u Primošten ( nosilac projekta i suinvestitor « Bucavac « Primošten)
 
Procjena troškova: 2,500.000 kn.
 
  
Članak 5.
 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da svaka tri mjeseca podnosi
izvješće Općinskom  vijeću o realizaciji Programa.
 
Članak 6.
 
Ukoliko građani pojedinih ulica pismeno zatraže da se u njihovoj ulici izvrše radovi ( asfaltiranje , izgradnja javne rasvjete  i sl. )  prići će se realizaciji tih zahtjeva ako građani tih ulica financijski  pokriju minimalno 50 % vrijednosti te investicije.
 
                                                         
 
Prethodni stavak primijenit će se kod izgradnje infrastrukture koja nije predviđena ovim programom, a tehničke mogućnosti izgradnje postoje.
 
Članak 7.
 
Sukladno prihodovnim sredstvima , konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe  projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tijekom razdoblja za koji je donijet.
 
Članak 8..
 
Ukoliko se predloženi Program ne realizira u godini za koji je predviđen ima prioritet izgradnje u sljedećoj godini.
 
Članak 9.
 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja   , objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.
 
 
Klasa: 363-05/05-01 /04
Ur.broj: 2182/02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca  2005. godine
 
                                                 
                                          OPĆINSKO VIJEĆE
                                         OPĆINE  PRIMOŠTEN                   PREDSJEDNIK
                                                                                                      Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

Na temelju čl. 21. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i čl. 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije broj 19/01 ) Općinsko Vijeće, na 4. sjednici održanoj dana15. prosinca 2005. godine  donosi:
 
 
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godini
 
Članak 1.
 
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2006.godini na području Općine Primošten. za komunalne djelatnosti:
 
-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
-         održavanje javnih površina,
-         održavanje nerazvrstanih cesta,
-         održavanje groblja,
-         javna rasvjeta.
 
Članak 2.
 
Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanje s procjenom pojedinih troškova te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa.
 
Članak 3.
 
1.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje  javnih površina obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena i obuhvaća :
 
-         čišćenje i pranje javnih površina
-         čišćenje javnih zelenih površina
-         odvoz i odlaganje komunalnog otpada
 
2.Održavanje javnih površina obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena i obuhvaća :
-  održavanje javnih  zelenih površina, uređenje travnjaka, cvjetnih ploha,   drveća, košenje, trave, sadnja i zalijevanje,
-održavanje pješačke zone, parkova i javnih prometnih površina osim javnih cesta
 
3.Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi  i koje su pristupačne većem broju korisnika a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa za područje Općine Primošten.
Obuhvaća popravak asfaltnih kolnika i zemljanih puteva kao i postavljanje prometnih znakova.
Ove poslove obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena uz druge izvođače, dobavljače tucanika, jalovine, asfalta i prometnih znakova.
 
 
4.Održavanje groblja  obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac « iz Primoštena.Pod održavanjem groblja podrazumijeva se uklanjanje izraslog korova i podrezivanje grmlja, uklanjanje raznih otpadaka , osušenog cvijeća i vijenaca te njihovo spaljivanje.
 
5.Javna rasvjeta podrazumijeva upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naseljena područja, te trošak električne energije.
Poslove iz gornjeg stavka obavljat će poduzeće « Marcez « iz Rogoznice s kojim je u 2004. godini sklopljen ugovor – koncesija za održavanje javne rasvjete na 5 godina.
 
Članak 4.
 
Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje poslova   iz čl. 3. ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Primošten za 2006. godinu, a izvori su komunalna naknada, boravišna pristojba, spomenička renta, tek.pomoći iz proračuna  i to kako slijedi:
 
-              održavanje čistoće javnih površina           200.000 kn.
-              održavanje javnih površina                        100.000 kn.
-              održavanje ostalih cesta                               60.000 kn.
-              održavanje groblja                                       50.000 kn.
-              javna rasvjeta                                             376.000 kn.
-              održavanje poljskih puteva                          50.000 kn.
UKUPNO:                                                 836.000 kn.
 
Članak 5.
 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja , a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006.
godine . Program će biti objavljen u «Službenom vjesniku šibensko – kninske  županije «
 
 
Klasa: 363-05/ 05 -01/04
Ur. broj: 2182/ 02-01-05-04
Primošten, 15. prosinca 2005.    
 
                                              OPĆINSKO VIJEĆE
                                             OPĆINE PRIMOŠTEN                            PREDSJEDNIK
                                                                                                                  Vinko Bolanča v.r.
vrh stranice

Na temelju čl. 4 Zakona o proračunu i čl.  55. Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ( Narodne novine br. 117/93, 63/97,33/00,127/00,59/01 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten ( Službeni Vjesnik Šibensko – kninske županije broj 19/01 ) Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005.donosi:
 
 
PRORAČUN  OPĆINE  PRIMOŠTEN
za 2006. godinu
              
OPĆI  DIO
 
Članak 1.
                                                                                                         Plan 2006.
 
1. PRIHODI POSLOVANJA                                                          12.042.650                                
2. PRIHODI OD PRODAJE
    NEFINACIJSKE IMOVINE                                                            250.000
3. PRIMITCI OD ZADUŽNICA I
    FINANCIJSKE IMOVINE                                                                   8.000
___________________________________________________________________________
 UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI                                               12,300.650
 
PRENESENA SREDSTVA                                                             1,000.000
 
1. RASHODI POSLOVANJA                                                           8,785.000      
2. RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU                               2,488.500.
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU                                      2,027.150
 
 UKUPNO RASHODI I IZDATCI                                               13,300.650
 
Članak 2.
 
Prihodi i primitci, rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za   2006.godinu kako slijedi u Općem dijelu Proračuna.
 
Članak 3.
 
Ovaj Proračun primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine a objavit će se u Službenom Vjesniku Šibensko – kninske županije.
 
Klasa: 400-04/05-01/04
Urbroj:2182/02-01-05-04
U Primoštenu, 15. prosinca 2005. godine
 
                                                   
                                                        OPĆINSKO VJEĆE
                                                        OPĆINE PRIMOŠTEN                PREDSJEDNIK
                                                                                                                 Vinko Bolanča v.r.