Odluka o ustrojstvu JUO

Nazad

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01) i članka 46. Statuta Općine Primošten  (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 19/01), Općinsko vijeće Općine Primošten , na 4 sjednici, od 29.siječnja 2002. godine, donosi
 
 
 
O D L U K A
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten
 
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, njegov djelokrug, način upravljanja i druga pitanja od značaja za njegov rad.
 
Članak 2.
 
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu, Statutu Općine Primošten, ovoj odluci i drugim propisima.
Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka može obavljati poslove iz djelokruga državne uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim zakonom, te poslove iz djelokruga druge jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima utvrđenim sporazumom ili drugim aktom o uređivanju međusobnih odnosa.
 
 
II. USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG
     ODJELA 
 
Članak 3.
 
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove odluke ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
 
 Članak 4.
 
U Jedinstvenom upravnom odjelu  obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni zakonom i drugim propisima i to posebice iz područja društvenih, komunalnih ,gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine,poslovi iz područja financija, računovodstva,stručno administrativni, savjetodavni i tehnički poslovi bitni za rad općinskih tijela, te poslovi državne uprave koji su prenjeti na Općinu Primošten.
 
 Članak 5.
 
Za obavljanje poslova iz članka 4. ove odluke u Jedinstvenom upravnom odijelu ustrojava se službe tajništva , financijsko računovodstvene i komunalne službe.
 
Članak 6.
 
Opis poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,kojeg donosi Poglavarstvo.
 
 
III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM
 
Članak 7.
 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
 
Članak 8.
 
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na prijedlog općinskog načelnika, imenuje Općinsko poglavarstvo na neodređeno vrijeme, po provedenom natječajnom postupku.
 
Članak 9.
 
Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.
 
Članak 10.
 
Radno vrijeme i uredovne radne dane upravnog odjela određuje Općinski načelnik zasebnom odlukom.
 
 
IV. SREDSTVA ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNG ODJELA
 
Članak 11.
 
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Općinskom proračunu.
 
Članak 12.
 
Plaće i druge naknade dužnosnika i djelatnika u upravnim tijelima određuju se zasebnom odlukom koju na temelju zakona i drugih propisa donosi Općinsko Poglavarstvo.
 
 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 13.
 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Upravnih tijela Općine Primošten od 18.veljaće1994.god kasa:023-05/94-01/01,ur.broj:2182/02-94/1, “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”.
 
Članak 14.
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
 
Klasa: 023-05/02-01/02
Urbroj: 2182/02-01/02-02
Primošten,29.siječnja 2002.
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
 
 PREDSJDNIK
 Stipe Petrina v.r.