Statut

Nazad

Na temelju članka 8 i 35, točka 1, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 2. sjednici, od 11.prosinca 2001. godine, donosi

 S T A T U T

OPĆINE  PRIMOŠTEN

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1:

Ovim se statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Primošten (u daljem tekstu: Općina) i to:

bullet
               status, područje i granice
bullet
                       samoupravni djelokrug,
bullet
                 obilježja, pečati i Dan Općine,
bullet
                 javna priznanja,
bullet
      ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
bullet
      financiranje i imovina,
bullet
      oblici konzultiranja građana,
bullet
      provođenje referenduma,
bullet
      mjesna samouprava,
bullet
      ustrojstvo i rad javnih službi,
bullet
      oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne,te područne (regionalne) samouprave i
bullet
      druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

 Članak 2.

 Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

 

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 Članak 3.

 Općina je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je: OPĆINA PRIMOŠTEN.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u PRIMOŠTEN,TRG DON IVE ŠARIĆA  BB.
 

Članak 4.

 

Općina obuhvaća područja naselja:
Primošten,Supljak,Prhovo,Draga,Krčulj,Vadalj,DonjiVezac,GornjiVezac,Dolac,
Široke,Kruševo,Stavor,Kalina,Tribežić,Milišine Ložnice,Bilo.
 
Članak 5.
 
Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.
 
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
 
Članak 6.
 
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
 
            a) uređenje naselja i stanovanje,
            b) prostorno i urbanističko planiranje,
            c) komunalne djelatnosti,
            d) brigu o djeci,
            e) socijalnu skrb,
            f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
            g) odgoj i osnovno obrazovanje,
            h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
            i) zaštitu potrošača,
            j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i
            k) protupožarnu i civilnu zaštitu.
  
Članak 7.
 
Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, iz članka 6. ovog statuta, prenesu na Šibensko-kninsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
 
Općinsko vijeće može tražiti od Šibensko-kninske županije da se pojedini poslovi iz njenog samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
 
IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE
 
Članak 8.
 
Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uređeno je posebnom Odlukom Vijeća.
Ova odluka može se mjenjati  samo na referendumu građana.
Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.
 
Članak 9.
 
Općina ima pečate.
Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban pečat.
Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka uredit će se posebnom odlukom.
 
Članak 10.
 
 U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta,10.svibnja, kao Dan općine.
 
V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE
 
Članak 11.
 
U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.
           
Članak 12.
 
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe u svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.
Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja OpćinePrimošten za postignute uspjehe na područjima iz stavka 1. ovog članka.
 
Članak 13.
 
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.
 
Članak 14.
 
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.
 
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE
 
Članak 15.
 
Tijela Općine jesu:
a)Predstavničko tijelo
1. Općinsko vijeće,
b)Izvršno tijelo
2. Općinski načelnik,
3. Općinsko poglavarstvo i
c)Općinska uprava
4. Jedinstveni upravni odjel.
 
1. Općinsko vijeće
 
Članak 16.
 
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.
 
Članak 17.
 
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.
 
Članak 18.
 
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
O donošenju statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva, kao i o povjerenju općinskom načelniku i članovima Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.
 
Članak 19.
 
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
 
Članak 20.
 
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.
 
Članak 21.
 
Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.
 
Članak 22.
 
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja to tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju poslovnikom Općinskog vijeća.
 
 Članak 23.
 
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.
Predsjednik i potpredsjednici svoju dužnost obavljaju počasno.
 
Članak 24.
 
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
 
Članak 25.
 
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
 
Članak 26.
 
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
 
Članak 27.
 
U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:
 
- donosi Statut Općine,
- donosi odluke i druge opće akte kojim se uređuju pitanja iz samoupravnog
djelokruga općine,
- donosi odluke o općinskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim
prihodima od interesa za Općinu,
- donosi proračun i zaključni račun proračuna,
- donosi odluke o izvršenju proračuna, uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
prihodima i rashodima Općine,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine, sukladno zakonu,
- donosi odluku o stjecanju, otuđivanju i opterećenju Općinske imovine,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika,
 
 
zamjenika načelnika i članove Općinskog poglavarstva, radna tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava druge djelatnike i predstavnike Vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom, ovim statutom i odlukama Općinskog vijeća,
- odlučuje o povjerenju načelniku, pojedinim članovima Općinskog
poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelosti,
- osniva javne ustanove i druga trgovačka društva za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi program rada Općinskog vijeća,
- donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udrugama lokalnih jedinica drugih
država sukladno zakonu.
- utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih
mjera, sukladno zakonu i ovom statutu,
- odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva,
- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 7. ovog statuta na
županiju, odnosno jedinice mjesne samouprave,
- daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,
- daje suglasnost na Statut ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač,
- daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili direktora trgovačkih društava
 čiji je osnivač,
- daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,
- odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,
- donosi odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,
            - odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom statutu
 
Članak 28.
 
Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe Općinskog vijeća, dužne su vijećniku pružiti izvješća i podatke za obavljanje njegove dužnosti kao i druge podatke s kojima raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada vijećnika na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.
 
Članak 29.
 
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
 
 Radna tijela
 
Članak 30.
 
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom i o njima daju svoja mišljenja.
Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druge akte.
 
 
Članak 31.
 
Stalna radna tijela Vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za statut, poslovnik i propise
- Odbor za izbor i imenovanja.
Mandatna komisija ima presjednika i dva člana a Odbor za izbor i imenovanje i Odbor za statut i poslovnik i propise imaju presjednika,zamjenike presjednika  i tri člana.
 
Članak 32.
 
Pored radnih tijela iz  članka 31. Vijeće može osnivati stalna ili privremena radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga a naročito za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djaltnosti, društvene djaltnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge.
 
Članak 33.
 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.
 
 
2. Općinski načelnik
 
Članak 34.
 
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.
Općinski načelnik ima dva zamjenika koji se biraju na prijedlog načelnika.
Načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se odrediti da načelnik svoju dužnost obavlja počasno.
Zamjenici načelnika svoju dužnost obavljaju počasno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se odrediti da zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja profesionalno.
 
Članak 35.
 
Načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću, na način i po postupku utvrđenim poslovnikom, u skladu s ovim statutom i zakonom.
 
Članak 36.
 
            Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.
 
Članak 37.
 
            Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Članak 38.
 
            Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik kojeg on odredi, u skladu s ovim statutom.
            Načelnik, u skladu s ovim statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su  dužani pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjenicima, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.
 
3. Općinsko poglavarstvo
 
Članak 39.
 
Izvršne poslove u Općini obavlja Općinsko poglavarstvo.
Općinsko poglavarstvo ima 5 članova.
Općinsko poglavarstvo ima predsjednika i četiri člana.
Načelnik je po svom položaju presjednik a njegovi zamjenici  članovi poglavarstva.
 
Članak 40.
 
Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko vijeće u pravilu iz reda svojih članova, na prijedlog predsjednika Općinskog poglavarstva, na vrijeme od četiri godine.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine.
 
Članak 41.
 
Općinsko poglavarstvo:
            1. Priprema prijedloge općih akata,
            2. Provodi ili osigurava provedbu općih akata Općinskog vijeća,
            3. Usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad,              
            4. Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i
njenim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim statutom,
            5. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.
            Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz stavka 1. točke 4. ovog članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.
 
 
Članak 42.
 
Općinsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom glasova svih članova.
Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim poslovnikom u skladu s ovim statutom i zakonom.
 
 
Članak 43.
 
Općinsko poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću.
 
Članak 44.
 
Na prijedlog najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća može se pokrenuti pitanje povjerenja načelniku i njegovom zamjeniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu može zahtjevati i njegov predsjednik.
O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
 
Članak 45.
 
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Kad Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku i Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, načelnik i Općinsko poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog načelnika.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku i članu Općinskog poglavarstva ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva Općinsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.
 
 
 4. Jedinstveni upravni odjel
 
Članak 46.
 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.
 
Članak 47.
 
            Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.
 
VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
 
Članak 48.
 
Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
            1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
            2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
            3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine,
                odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
            4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
            5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko
  vijeće u skladu sa zakonom,
            6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
            7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom
                proračunu i
            8. drugi prihodi određeni zakonom.
            9.donacije građana
           
Članak 49.
 
Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.
Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
 
 
Članak 50.
 
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.
Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
 
 
VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA
 
Članak 51.
 
Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.
 
Članak 52.
 
Konzultiranje u smislu članka 51. ovog statuta obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima građana, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.
 
IX. PROVEDBA  REFERENDUMA 
 
Članak 53.
 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovom statutu.
 
Članak 54.
 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta , radi izgradnje objekta komunalnog značenja od interesa za sve građane radi davanja incijative za promjenu područja ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Općinskog poglavarstva, na prijedlog polovine mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine  upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.
 
 Članak 55.
 
Referendum provodi komisija zareferendum koju imenuje općonsko Vijeće.
Referendum se provodi po upisanim naseljima  koje određuje komisija za provedbu referenduma.
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA
 
   1. Osnivanje mjesnih odbora
 
Članak 56.
 
Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).
 
Članak 57.
 
Odluku o osnivanju, preustroju te osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine, Općinsko vijeće, na inicijativu građana, utvrđuje posebnom odlukom.
 
Članak 58.
 
Odluka o preustroju mjesnih odbora,koji su osnovani po prijašnjim propisima,te o osnivanju novih mjesnih odbora za područje općine Primošten,donjet će Općinsko vijeće u roku 90 dana,od dana stupanja na snagu ovog Statuta,odgovarajućom dopunom  ovog statuta,odnosno statutarnom odlukom na incijativu građana i njiovih organizacija i udruženja zbora građana te općinskog Poglavarstva.
Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku a upućuje se Poglavarstvu općine Primošten
 
 
2. Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti
 
Članak 59.
 
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.
 
 
Članak 60.
 
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.
 
Članak 61.
 
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara načelniku.
 
Članak 62.
 
Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
 
Članak 63.
 
U svom radu mjesni odbor mora se pridžavati  odredaba zakona i ovog statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
 
 
            3.  Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora
 
Članak 64.
 
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.
Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.
 
Članak 65.
 
Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.
Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općinskom poglavarstvu.
 
4. Osnove pravila mjesnih odbora
 
Članak 66.
 
Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 58. do 64. ovog statuta.
Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i slijedeće:
            a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše
dva uzastopna mandata i
            b) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju
volonterski - bez naknade.
           
5.  Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora
 
Članak 67.
 
            Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.
            Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:
            a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
            b) dotacije pravnih subjekata i građana i
            c) druga sredstva.
 
6.  Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore
 
Članak 68.
 
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.
 
 
Članak 69.
 
Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava.
                                                        
Članak.70.
 
Mjesni odbori su pravne osobe.
 
 
XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
 
Članak 71.
 
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.
 
Članak 72.
 
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.
 
 
XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,
        TE PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE
 
Članak 73.
 
Općina posebno surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave u sastavu Šibensko-kninske županije.
             
Članak 74.
 
            Radi suradnje, u smislu članka 72. ovog statuta, Općina s drugim općinama može osnivati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.
 
Članak 75.
 
Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka,  potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.
 
 
XIII.POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA
 
Članak 76.
 
O promjeni statuta općine odlućuje vijeće općine.
Prijedlog za promjenu statuta općine može podnjeti načelnik općine,općinsko Poglavarstvo i 1/3 članova vijeća općine.Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se izravno za sjednici vijeća općine.
Promjenu statuta općine mogu pokrenuti i građani putem inicijative građana.
 
 Članak 77.
 
O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici općinskog Vijeća.
Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu statuta općine.
Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta,isti se prijedlog ponovo nemože staviti na dnevni  prije isteka šest mjeseci o dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Prijedlog za promjenu statuta dostavlja se članovima vijeća općine,mjesnim odborima i političkim strankama koje djeluju na području općine ,radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.
Promjena statuta je usvojena ako je za nju glasovala nadpolovična većina svih članova općinskog vijeća.
 
Članak 78.
 
Promjena statuta može se izvršiti odlukom.
 
Članak 79.
 
Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske,kao i u slučaju kad su promjene organizacijskog karaktera,izmjenu vrši općinsko Vijeće bez prethodne rasprave.
                                                           
 
XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE
 
Članak 80.
 
Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s ovim statutom u roku od 30 dana od njegova stupanja na snagu.
 
Članak 81.
 
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje vrijediti Statut Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/94, 6/97 i 4/01,12/01).
 
Članak 82.
 
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
 
 
KLASA: 012-03/01-01/03
URBROJ: 2182/01-01/01-01
Primošten, 11.prosinca 2001.godine
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
 
PREDSJEDNIK
Stipe Petrina v.r.                                   
 vrh stranice